ค่านิยมที่นำทางเรา

ที่ Celestica ความสำเร็จเป็นมากกว่าผลลัพธ์ ซึ่งเกี่ยวกับการซื่อตรงต่อค่านิยมที่หล่อหลอมตัวตนของเรา วิธีที่เราทำธุรกิจ และวิธีที่เราสนับสนุนลูกค้า สนับสนุนชุมชนของเรา และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 

 

 

 

  • กลุ่มพนักงานนั่งรอบโต๊ะขนาดใหญ่

    ค่านิยมที่นำทางเรา

    ที่ Celestica ความสำเร็จเป็นมากกว่าผลลัพธ์ ซึ่งเกี่ยวกับการซื่อตรงต่อค่านิยมที่หล่อหลอมตัวตนของเรา วิธีที่เราทำธุรกิจ และวิธีที่เราสนับสนุนลูกค้า สนับสนุนชุมชนของเรา และสนับสนุนซึ่งกันและกัน